Recht op toegang

Nog al te vaak worden assistentiehonden geweigerd op plaatsen waar andere honden niet toegelaten zijn. Wie dat doet realiseert zich echter meestal niet dat een assistentiehond in de eerste plaats is opgeleid om een persoon met een beperking bij te staan, wat die ook doet en waar die ook gaat of staat. Je kan zo’n koppel niet scheiden, dus als je de hond weigert, ontzeg je tegelijkertijd zijn baasje de toegang.

Wetgeving

Gelukkig is de wetgever daarin tussengekomen en is het recht op toegang wettelijk geregeld. Het Vlaams decreet van 20 maart 2009 ‘houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond’ is in 2013 nog lichtjes gewijzigd, maar de uitvoeringsbesluiten ervan zijn in elk geval op 1 januari 2014 wettelijk van kracht gegaan.

De voornaamste passage is:

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :
1° assistentiehond: een hond die getraind werd of wordt om een persoon met een handicap of ziekte te begeleiden en die de zelfredzaamheid van die persoon verruimt;
2° publieke plaats: voor publiek gebruik bestemde openbare gebouwen of privé-gebouwen of delen van gebouwen, plaatsen en ruimtes en de openbare en/of bezoldigde personenvervoermiddelen.
Art. 3. Een persoon vergezeld van een geattesteerde assistentiehond heeft het recht op toegang tot publieke plaatsen.

Door een gemachtigde assistentiehondenschool geattesteerde assistentiehonden en assistentiehonden in opleiding mogen nu nergens in Vlaanderen nog geweigerd worden op voor het publiek toegankelijke plaatsen. Wie dat wel nog doet, riskeert een onmiddellijke sanctionering. De politie zal proces verbaal opmaken bij een weigering, als de persoon die deze weigering meldt daarop staat en zich baseert op dit Vlaams decreet.

Canisha vzw is sinds 2014 gemachtigd door de Cel Machtiging Assistentiehondenscholen. Assistentiehonden die door ons werden opgeleid en geplaatst zijn dus wettelijk geattesteerde assistentiehonden.

De tekst van het Vlaams decreet van 20 maart 2009, hierboven vermeld, kan je hier downloaden.

Procedure

Wordt jou, als baasje van een geattesteerde assistentiehond of als gastgezin van een assistentiehond in opleiding, de toegang ontzegd tot een  publieke toegankelijke plaats (winkel, restaurant, café, museum, ziekenhuis, openbaar vervoer, zelfs een taxi valt daaronder…) dan kan je als persoon verbonden aan Canisha vzw deze procedure volgen.

Niet vergeten: je hebt de wet aan jouw kant!

Informatie over de geschiedenis van het toegangsrecht voor assistentiehonden in Vlaanderen, samen met de verschillende wetten hieromtrent, kan je vinden op de website van de Belgian Assistance dog Federation (BADF): www.badf.be.

Schrijf je in voor ons
Ontbijt met wandeling